content
Vorige

Historische en letterkundige avondstonden, ter ophelderinge van eenige zeden der Nederlanderen; byzonderlyk in derzelver daaglyksch en huiselyk leeven; en van de stand der Nederduitsche dichtkunde, sedert de vroegste tyden, tot aan het begin der zestiende eeuwe : doormengd met eene opgaave van, hier te lande gevondene, maar nog niet beschreevene, Romeinsche overblyfzelen: enz. : uit oorspronglyke stukken en de beste schryvers, met bygevoegde afbeeldingen, te saamengesteld,