content
Vorige

Groot placaet-boeck, vervattende de placaten, ordonnantien ende edicten van de Doorluchtige, Hoogh Mog. Heeren Staten Generael der Vereenighde Nederlanden : ende vande Ed: Groot- Mog : Heeren Staten van Hollandt en West-Vrieslandt; mitsgaders van de Ed: Mog: Heeren Staten van Zeelandt : waer by noch ghevoeght zijn eenige placaten vande voorgaende graven ende princen der selver landen, voor soo veel de selve als noch in gebruyck zijn