content
Vorige

Twee bladzijden uit de geschiedenis onzer Groote en Kleine Diaconiescholen : feestboek door regenten dier scholen naar aanleiding van haar honderdvijfentwintigjarig bestaan aangeboden aan den kerkeraad en de leden der Nederduitsch-hervormde gemeente van Rotterdam 1774 31 october 1899