content
Vorige

Aan mejuffrouw S.C.E. van der Beek en hare feestgenooten, lokaal "Odeon" te Rotterdam, in den avond van den 25en februari 1899