content
Vorige

KAARTE van den loop der Maase voor en langs de Stad ROTTERDAM, met de situatie der Plaaten welke zig in de Rivier aldaar bevinden. Naauwkeurig gecopieert | en in allen deele gevolgt naar eene oude Origineele Kaart van den Jaare 15c.., berustende onder de Archiven der Stad Gouda, Ter requisitie van den Wel Ed: Gebooren Gestrengen Heere Mr. Adriaan Prins | Raad en Regerend Burgemeester der Stad Gouda voornt. &a. &a. Door J. Van Westenhout Davids. by den Ed: Hove van Holland Geadmitteerde Landmeter. Actum 's Hage den 29e. september 1779